spacer
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

superior vena cava

su·pe·ri·or ve·na ca·va

/səˈpi(ə)rēər ˈvēnə ˈkävə/

Noun

The vein that returns blood to the heart from the head, chest and upper body. It empties into the right atrium.