spacer
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

human chorionic gonadotropin

hu·man cho·ri·o·nic go·nad·o·tro·pin

/'(h)yo͞omən ˈkôrēˌänˈnik ɡōˌnadəˈtrōpən/

Noun

A hormone secreted by the placenta that signals the corpus luteum to continue to function