spacer
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

borderline personality disorder

bord·er·line per·son·al·i·ty dis·or·der

/ˈbôrdərˌlīn ˌpərsəˈnalədē disˈôrdər/

Noun

A personality disorder characterized by a pattern of instability and impulsiveness