spacer
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

avoidant personality disorder

a·void·ant per·son·al·i·ty dis·or·der

/əˈvoidənt ˌpərsəˈnalədē disˈôrdər/

Noun

A type of personality disorder characterized by extreme social inhibition and withdrawal