spacer
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

American Ambulance Association

A·mer·i·can am·bu·lance as·so·ci·a·tion

/əˈmerikən əˌˈambyələns sōsēˈāSHən,-SHē-/

Noun

Founded in 1979, this association represents ambulance services across the United States.